Menu

Davide Coluzzi Daz Architect

Bridge in prague - Roma (RM)

Numero di immagini
12
Visite ricevute
48
Like ricevuti
Foot-cycle bridge in prague International competition. Site: lávka holešovice karlín. Prague Client: institut plánování a rozvoje prahy – ipr Construction budget: 6.300.000 € Team: Architects: davide coluzzi daz , francesco schiavello sao, leonardo venezia. Engineer: marco peroni Collaborators: jaroslava holigova, fabio tanzarella Concept L’idea progettuale si fonda su 3 principi fondamentali: A) la continuità della forma e dei flussi funzionali; Alludendo al tipico sistema ad arco dei ponti praghesi, è stato capovolto il concetto strutturale creando un “segno” fluido e connettendo le aree urbanistiche della città storica (karlin) e di nuova espansione (holesovice). In corrispondenza di svanice è stata creata una piazza soprelevata connessa sia con il polo sportivo del tennis, che con l’area verde posta all’estremità est dell’isola. B) la sicurezza in caso di esondazione: Sia l’ingombro planimetrico che altimetrico del ponte rispettano i limiti imposti dal bando. In particolare in corrispondenza dell’isola di svanice è stata creata un’area “rialzata” artificialmente in modo da tenere in quota tutto la trave portante della solaio. Da un punto di vista architettonico, l’impatto visivo dell’altezza è stato “ammorbidito” creando dei terrazzamenti piantumati a verde, con bordi in calcestruzzo per resistere ad eventuali flussi di piena del fiume. Inoltre la forma a “cuneo” dei terrazzamenti, in caso di piena del fiume, oltre a “elevare” l’appoggio centrale dell’arco dal fiume, devia il corso dell’acqua rendendo l’area piu sicura anche per le persone. Sul fronte ovest i terrazzamenti sono attraversati dal principale percorso ciclo-pedonale che conduce all’importante centro sportivo dedicato al tennis; sul fronte est, invece, in conformità al piano urbanistico, è stata predisposta un’area verde in cui vi è anche la possibilità di spettacoli all’aperto data la forma dei gradoni a “teatro”. C) l’esperienza prospettica (esterna ed interna al ponte) A prima vista la soluzione architettonica adottata potrebbe sembrare “standard”, caratterizzata da una doppia arcata strallata. Tuttavia il concetto alla base del “segno architettonico” è l’alternanza dell’appoggio. Infatti l’arcata continua si “intreccia” prospetticamente lungo le diagonali poggiando in maniera alternata: sul fronte di karlin l’arco si fonda ad ovest della passerella, sull’isola si sposta ad est per poi di nuovo ricollocarsi ad ovest in corrispondenza di holesovice. Questa caratteristica dona al ponte prospettive mutevoli-divesificate sia percorrendo il ponte attraverso l’incrocio dei cavi, sia dall’esterno, generando un’immagine estremamente dinamica nello skyline cittadino. Particolare attenzione è stata dedicata all’utilizzo dei materiali e dell’illuminazione. L’arco è caratterizzato da due materiali differenti: il lato est è in acciaio corten; il lato ovest bianco verniciato a caldo. Questa strategia mira ad una volontà di integrazione col paesaggio: chi proviene dalla “città nuova” (holesovice) avrà una percezione dell’arcata “segnata dal tempo” conducendoti verso la storia; chi invece percorre il provenendo da karlin potra apprezzare l’arcata continua nel sua “lucentezza” contemporanea: un ponte appunto tra “passato” e “futuro”. Průvodní zpráva Idea projektu je založena na třech základních principech: A) kontinuita formy a funkčního vývoje: Jako parafráze na obloukový systém typický pro pražské mosty, byl zvolen obrácený strukturální koncept vytvářející plynulé překlenutí mezi historickým urbanistickým celkem karlína a novou stavební expanzí v části holešovice. V návaznosti na ostrov štvanice je navržena mimoúrovňová plošina navazující na sportovní tenisový areál jako i plochy rekreační zeleně ve východním cípu ostrova. B) bezpečnost v případě zaplavení: Planimetrické i altimetrické zatížení mostu respektuje limity stanovené v soutěžených podmínkách. Zejména v napojení na ostrov štvanice byla navržena uměle navýšená plošina, která má za cíl držet ve výšce stropní nosný trám. Z hlediska architektonického je lávka projektována způsobem, aby byl vizuální dopad její výšky zjemněn systémem terasování se zelenou výsadbou a betonovými obrubami zamezující eventuálnímu rozvodnění řeky. V případě povodně slouží klínovitý tvar terasového uspořádaní kromě vyzdvihnutí centrální části oblouku, rovněž i k odklonění proudu řeky, čímž se zvyšuje i bezpečnost pro osoby nacházející se v prostoru lávky. Západní průčelí teras křižuje hlavní pěší a cyklistická stezka, která ústí v prostoru sportovního centra. Na východním průčelí, navrženém v souladu s urbanistickým plánem predisponujícím plochou zeleně, se vzhledem ke stupňovitému tvaru připomínajícím amfiteátr, nabízí také možnost využití těchto teras ve funkci hlediště pro venkovní kulturní akce. C) proměnlivá perspektivní zkušenost Na první pohled se navrhované architektonické řešení může zdát standardní, charakterizované jednoduchou dvojitou zavěšenou arkádou. Nicméně základní architektonický prvek představuje alterace podpěr. Souvislá arkáda se tak perspektivně střídavě proplétá podél diagonál: na břehu karlína se oblouk zvedá ze západní strany stezky, na ostrově štvanice ze strany východní a následně se znovu napojuje na západní část na holešovické straně. Toto specifikum vizuálně obohacuje architektonický koncept lávky o proměnlivě-diferencovaný výhledy založené na křížení lan jednak při jejím vnitřním projezdu, tak i z pohledu zvenčí, vytvářejíc dynamickou městskou panoramu. Zvláštní pozornost je věnována výběru použitých materiálů a osvětlení lávky. Arkáda je charakterizována dvěma různými typy materiálů: východní strana je z corten ocele, západní z lakované ocele v teplém odstínu bílé. Tato strategie má za cíl dosáhnout lepší integraci s okolitou zástavbou na obou březích a reflektovat propojení historické a moderní architektury jako i myšlenku kontinuity minulosti a budoucnosti: ten, kdo přichází z holešovického břehu vyznačujícího se novou moderní zástavbou a směřuje ke karlínu, se dívá na oblouk „poznačený časem“ a ten, kdo přichází od karlína v ústrety holešovicím, může obdivovat plynulé klenby v jejím současném lesku.
Archisio - Davide Coluzzi Daz Architect - Progetto Bridge in prague
Like ricevuti
1
Archisio - Davide Coluzzi Daz Architect - Progetto Bridge in prague
Like ricevuti
0
Archisio - Davide Coluzzi Daz Architect - Progetto Bridge in prague
Like ricevuti
0
Archisio - Davide Coluzzi Daz Architect - Progetto Bridge in prague
Like ricevuti
0
Archisio - Davide Coluzzi Daz Architect - Progetto Bridge in prague
Like ricevuti
0
Archisio - Davide Coluzzi Daz Architect - Progetto Bridge in prague
Like ricevuti
0
Archisio - Davide Coluzzi Daz Architect - Progetto Bridge in prague
Like ricevuti
0
Archisio - Davide Coluzzi Daz Architect - Progetto Bridge in prague
Like ricevuti
0
Archisio - Davide Coluzzi Daz Architect - Progetto Bridge in prague
Like ricevuti
0
Archisio - Davide Coluzzi Daz Architect - Progetto Bridge in prague
Like ricevuti
0
Archisio - Davide Coluzzi Daz Architect - Progetto Bridge in prague
Like ricevuti
0
Archisio - Davide Coluzzi Daz Architect - Progetto Bridge in prague
Like ricevuti
0
 
Vedi gli altri progetti
 
Vai su
Invia una richiesta di lavoro a Davide Coluzzi Daz Architect
+ Allega file
Invia
Professionisti selezionati:
Cambia filtri
INVIA
Modifica filtri
Annulla
Chiedi un preventivo gratuito a Davide Coluzzi Daz Architect